Terry Lab in Greenhouse

Zhifan Chen, Savina Astor, Alicia Taylor, Hai-Hong Gu, Mingquian Xia (Photo by Queena Xu)